Generalul (rz) M.A.I , Prof. Univ. Dr. MIHAI BĂDESCU se alătură echipei ABC NEWS TRANSILVANIA – Exclusivitate

Avem marea onoare să vă anunţăm că îl avem alături, în calitate de colaborator, pe nimeni altul decât domnul general în rezervă Mihai Bădescu.

Fostul rector al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a ocupat funcţii de management în cele mai importante direcţii din Ministerul Afacerilor Interne şi are o vastă experienţă în domeniul combaterii infracţionalităţii pe toate palierele.

Este doctor în drept şi profesor universitar, având experiență şi pregătire atât în domeniul juridic cât şi militar.

La invitaţia noastră, profesorul Bădescu a decis să se alăture echipei redacţionale şi cu această ocazie îi urăm – Bun venit! în familia ABC NEWS TRANSILVANIA!

Generalul (rz) , Mihai Bădescu, se va ocupa de departamentele de geopolitică şi justiţie.

Pentru că experienţa dânsului nu poate fi cuprinsă într-o scurtă prezentare, ataşăm aici o parte din realizările profesionale şi universitare ale acestuia:

 

Experienţa profesională BĂDESCU MIHAI
1. Perioada 25.01.2016- prezent
Funcția sau postul ocupat Profesor universitar/Conducător de doctorat (domeniul “drept”)
Activități și responsabilități principale Predare curs/seminare /Îndrumare/coordonare/ teze de doctorat
        Numele și adresa angajatorului Universitatea “Spiru Haret”,Bucuresti. Facultatea de Ştiinţe Juridice,Economice şi Administrative,Craiova/Academia de Studii Economice,Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice şi de cercetere ştiinţifică

 

 

 

2. Perioada 08.01.2015 – 24.01.2016
Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu (Serviciul Strategii, Reglementări şi Standarde Operaţionale)
Activităţi şi responsabilităţi principale ·         coordonarea activităţilor privind elaborarea proiectelor de acte normative de nivel superior şi cu caracter intern din competenţa Direcţiei Generale Management Operaţional (D.G.M.O.);

·         asigurarea asistenţei şi consultanţei juridice şi de specialitate, în vederea fundamentării deciziilor conducerii D.G.M.O.;

·         conducerea, potrivit planificării, a Grupei Operative a Centrului Operaţional de Comandă asigurat de D.G.M.O.;

·         participarea la fundamentarea hotărârilor şi măsurilor adoptate de Centrul de decizie din  CNC AOP;

·         coordonarea activităţii de standardizare pe componenta operaţională, specifică D.G.M.O.;

·         coordonarea activităţii de planificare şi monitorizarea activităţilor D.G.M.O. şi a structurilor de ordine publică;

·         participarea la inspecţiile, controalele de fond şi tematice, precum şi la activităţile de sprijin şi îndrumare, desfăşurate în unităţile M.A.I., pe liniile de muncă specifice serviciului.

 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Generală Management Operaţional – Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1 A
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management
3. Perioada

Funcţia sau postul ocupat

13.05.2014-07.01.2015
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Afacerilor Interne, Institutul de Studii pentru Ordine Publica (la dispozitie)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Management

 

 

                        4.Perioada                     

Funcţia sau postul ocupat

19.03.2013-12.05.2014

Rector al Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”,Bucuresti

          Activităţi şi responsabilităţi       principale  

a)      conduce activitatea academică a instituţiei împreună cu Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar

b)      conduce Academia folosind toate componentele manageriale impuse de normele juridice naţionale şi reglementările specifice M.A.I.;

c)      coordonează, controlează şi îndrumă întreaga activitate a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza „, intervenind la nivelul structurilor componente pentru buna funcţionare;

d)     coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică (previziune, planificare şi organizare) a activităţilor didactice şi nedidactice, în vederea adaptării planurilor de învăţământ, programelor analitice şi modalităţilor de transmitere a cunoştinţelor, la cerinţele impuse de transformările ce au loc în structurarea instituţiilor beneficiare a procesului formativ ce face obiectul activităţii Academiei;

e)      exercită atribuţiile legale privind numirea, modificarea, suspendarea, încetarea, avansarea, recompensarea şi sancţionarea personalului şi a studenţilor Academiei, potrivit competenţelor stabilite de normele juridice ale M.A.I.;

f)       aprobă documentele de planificare strategice sau, după caz, le supune spre aprobare structurilor /persoanelor cu atribuţii în domeniu;

g)      în calitate de ordonator terţiar de credite exercită responsabilităţile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul financiar;

h)      supune spre avizare instituţiilor cu atribuţii în acest sens planurile de învăţământ universitare şi postuniversitare în funcţie de necesităţile şi cerinţele de pregătire şi perfecţionare a cadrelor M.A.I. în concordanţă cu politica de resurse umane specifică structurilor componente;

i)        exercită atribuţiile în domeniu organizatoric şi al resurselor umane cu respectarea prevederilor în domeniu;

j)        coordonează activitatea de primire a reclamaţiilor/petiţiilor, precum şi cea de relaţii publice specifice problematicii din competenţă;

k)      conduce activitatea de relaţii şi cooperare internaţională în domeniu, în conformitate cu interesele instituţiei/ministerului;

l)        răspunde de raportarea periodică a tuturor indicatorilor specifici Academiei către structurile superioare ale M.A.I. sau altor organisme cu competenţă în domeniu;

m)    răspunde de întocmirea şi realizarea programelor de formare şi pregătire continuă a personalului din subordine;

n)       asigură administrarea resurselor financiare şi logistice necesare desfăşurării în bune condiţii a atribuţiilor legale;

o)      semnează corespondenţa Academiei cu unităţile/structurile Ministerului Afacerilor Interne, alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice sau fizice;

p)      asigură aplicarea normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă a personalului şi studenţilor Academiei în toate aspectele legate de procesul muncii;

q)      asigură aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, de prevenire şi stingere a acestora, la nivelul spaţiilor şi bunurilor materiale administrate ale Academiei;

r)       răspunde de cercetarea penală specială în Academie conform reglementărilor în vigoare;

s)       asigură realizarea activităţilor de protecţie a mediului în spaţiile repartizate spre administrare;

t)       asigură aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002, Hotărârii Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor specifice Ministerului Afacerilor Interne;

u)       asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul Academiei, potrivit legii;

v)      realizează  managementul şi conducerea operativă a Academiei, pe baza contractului de management;

w)    negociază şi semnează contractul instituţional cu Ministerul Educaţiei, Naţionale;

x)      încheie contractul de management cu Senatul universitar;

y)      propune spre aprobare Senatului universitar proiectul de buget şi raportul privind execuţia bugetară;

z)      prezintă Senatului universitar, în luna aprilie a fiecărui an, raportul prevăzut la art.130 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;

aa)   propune spre aprobare Senatului universitar Planul strategic de dezvoltare şi operaţional;

bb)  propune spre aprobare Senatului universitar, structura, organizarea şi funcţionarea Academiei;

cc)   propune spre aprobare Senatului universitar, sancţionarea personalului cu performanţe profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare;

dd) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul universitar, în conformitate cu contractul de management, Carta universitară şi legislaţia în vigoare.

 

 

Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Afacerilor Interne,  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitate managerială.

 

 

5. Perioada

Funcţia sau postul ocupat

 

18.03.2013

Director general adjunct

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Afacerilor Interne,  Direcţia Generală Juridică.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate managerială.

 

 

6. Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2012 (27.08)- 2013 (17.03)

 Director general

Activităţi şi responsabilităţi principale
 • asigurarea fundamentării, elaborării şi aplicării politicilor şi procedurilor în domeniul managementului de asistenţă juridică în minister;
 • coordonarea activităţii de asistenţă juridică;
 • reprezentarea ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor autorităţi jurisdicţionale
 • asigurarea consultanţei juridice;
 • avizarea pentru legalitate şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic emise de conducerea ministerului;
 • asigurarea organizării şi desfăşurării activităţii direcţiei generale;
 • reprezentarea direcţiei generale în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate;
 • controlarea activităţii structurilor direcţiei generale şi întregului personal al acestuia, precum şi a compartimentelor juridice din inspectoratele generale (similare), a structurilor juridice şi a consilierilor juridici din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din Aparatul Central al ministerului, din unităţile teritoriale şi din celelalte unităţi din subordinea ministerului  cu sau fără personalitate juridică;
 • colaborarea cu unităţi similare din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Justiţiei, Serviciile de Stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, celelalte autorităţi şi instituţii publice, organisme sociale şi economice, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale.
Numele şi adresa angajatorului   Ministerul Administraţiei şi Internelor,  Direcţia Generală Juridică  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate managerială.

 

 

7. Perioada

Funcţia sau postul ocupat

 2011 (27.06)-2012( 26.08.)

 Şef Serviciu (Serviciul Contencios)

Activităţi şi responsabilităţi principale
 • coordonarea activităţii de asistenţă şi reprezentare juridică, pe linia de specialitate, desfăşurată de către structurile de profil ori de personalul de specialitate la nivelul Aparatului Central, precum şi ale  instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea M.A.I.;
 • conducerea, planificarea, îndrumarea, sprijinirea şi controlarea întregii activităţi desfăşurate de către personalul serviciului;
 • verificarea legalităţii şi a temeiniciei proiectelor de lucrări elaborate;
 • documentare asupra actelor normative incidente domeniului de activitate;
 • participarea la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea unităţilor M.A.I., în domeniul dreptului procesual civil şi a contenciosului administrativ;
 • efectuarea de acţiuni de control dispuse la unităţile, instituţiile şi structurile M.A.I:, pentru verificarea îndeplinirii atribuţiilor pe linie de asistenţă juridică;

·         sesizarea instituţiilor şi structurilor ministerului cu privire la deficienţele datorate modului în care acestea şi-au îndeplinit atribuţiile rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti.

Numele şi adresa angajatorului    Ministerul Administraţiei şi Internelor,  Direcţia Generală Juridică. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate managerială.

 

 

8. Perioada

Funcţia sau postul ocupat

 2011(03.02.-26.06.)

 Director general adjunct

Activităţi şi responsabilităţi principale ·         asigurarea fundamentării, elaborării şi aplicării politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor aflate în coordonare  nemijlocită;

·         organizarea, coordonarea şi conducerea întregii activităţi care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează;

·         analizarea şi propunerea avizării proiectelor de acte normative elaborate pentru exprimarea consimţământului de a deveni parte la tratate;

·         coordonarea colectivelor de specialişti la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de instituţiile şi structurile M.A.I.;

·         coordonarea activităţii de elaborare a punctelor de vedere la propunerile legislative ale parlamentarilor;

·         prezentarea şi susţinerea în faţa comisiilor parlamentare a proiectelor actelor normative care reglementează domeniul securităţii naţionale şi al administraţiei publice;

·         participarea în delegaţii  de negociere a tratatelor, convenţiilor, protocoalelor şi a altor documente internaţionale;

·         analizarea şi propunerea avizării proiectelor documentelor internaţionale;

·         organizarea şi coordonarea activităţii de pregătire a lucrărilor pentru şedinţele Guvernului;

·         asigurarea condiţiilor necesare integrării socioprofesionale a personalului nou – încadrat în Direcţia Generală Juridică;

analizarea necesităţii şi asigurarea măsurilor necesare participării personalului la activităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale;

Numele şi adresa angajatorului    Ministerul Administraţiei şi Internelor,  Direcţia Generală Juridică. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate managerială.

 

 

9. Perioada   2010(08.11) – 2011 (02.02) ) la dispoziţia conducerii MAI (ca urmare a reorganizării   Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”).
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administraţiei şi Internelor    

 

10. Perioada 2005(01.05)-2010(07.11)
                     Funcţia sau postul ocupat Prorector
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • coordonarea structurilor didactice pentru învăţământul de specialitate;
 • coordonarea structurilor de învăţământ psihopedagogic;
 • coordonarea structurii de consiliere psihologică şi orientare profesională;
 • coordonarea relaţionării Academiei cu structurile M.I.R.A.;
 • coordonarea managementului educaţional studenţesc;
 • şeful structurii de securitate;
 • coordonarea organizării şi planificării pentru reacţii de urgenţă;
 • coordonarea structurilor de management al calităţii activităţii (audit intern);
 • coordonarea structurilor de management misiuni şi stagii de practică;
 • coordonarea structurii de relaţii publice;
 • purtător de cuvânt al Academiei;
 • coordonarea structurii de cercetare specială;
 • coordonarea managementului securităţii locaţiilor Academiei.
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administraţiei şi Internelor, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate managerială

 

 

11. Perioada 2003 (01.10) – 2005(30.04)
Funcţia sau postul ocupat Director general
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • conducerea întregii activităţi a D.G.R.J.C. şi reprezentarea sa în relaţiile cu conducerile celorlalte unităţi ale M.A.I., cu instituţiile şi organismele din afara M.A.I.;
 • coordonarea participării D.G.R.J.C., împreună cu structurile interesate din M.A.I., la elaborarea proiectelor de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, ordine,  instrucţiuni, metodologii şi alte acte normative care privesc activitatea M.A.I.;
 • coordonarea întocmirii, cu consultarea unităţilor interesate din M.A.I., a avizelor la proiectele de  acte normative şi la alte lucrări cu caracter juridic elaborate de alte autorităţi publice centrale sau locale, la care se solicită avizarea de către M.A.I.;
 • coordonarea întocmirii, cu consultarea unităţilor interesate, a Programului anual cu propuneri de acte normative ce se vor elabora de M.A.I., după care,  urmărirea elaborării şi avizării acestora;

 

 

 • participarea la susţinerea proiectelor de acte normative de nivel superior, la Secretariatul General al Guvernului, în comisiile de specialitate ale Parlamentului sau la  dezbaterea acestora în Senat şi Camera Deputaţilor, coordonarea formulării răspunsurilor la întrebările şi  interpelările adresate ministrului administraţiei şi internelor de către parlamentari;
 • avizarea pentru legalitate a proiectelor de ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern, întocmite de unităţile M.A.I. sau de alte autorităţi publice centrale;
 • participarea la negocierea şi încheierea contractelor şi avizarea pentru legalitate a proiectelor de contracte, înţelegeri, precum şi orice alte acte juridice care sunt de natură  să angajeze răspunderea juridică a M.A.I. sau a unităţilor din subordinea acestuia, care nu dispun de asistenţă juridică proprie;
 • conducerea activităţii de reprezentare şi apărare a intereselor M.A.I. în faţa  autorităţilor administraţiei publice, organelor Ministerului Public, instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de  jurisdicţie;
 • coordonarea ţinerii evidenţei generale a legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a proiectelor  de acte normative elaborate sau avizate de M.A.I. şi a  altor lucrări de documentare juridică;
 • participarea la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale, în legătură cu  domeniul de activitate al M.A.I. sau, după caz, avizarea proiectelor unor asemenea acte juridice cu caracter internaţional;
 • coordonarea şi efectuarea acţiunilor de control,  îndrumare şi sprijin în unităţile centrale şi teritoriale ale M.A.I., pentru asigurarea aplicării corecte şi unitare a  dispoziţiilor legale, precum şi pentru îndeplinirea  cu rigurozitate a atribuţiilor pe linie de asistenţă juridică în aceste unităţi;
 • efectuarea de acţiuni de control, în colective desemnate de către conducerea ministrului;
 • îndeplinirea oricăror atribuţii cu caracter juridic, prevăzute de lege sau ordonate de conducerea M.A.I.
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administraţiei şi  Internelor (M.A.I.), Direcţia Generală Reglementări Juridice şi Contencios (D.G.R.J.C.);
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate managerială

 

 

12. Perioada 2003 (05.07-30.09)
Funcţia sau postul ocupat consilier al ministrului;
Activităţi şi responsabilităţi principale ·         coordonarea activităţii de elaborare şi fundamentare, în baza reglementărilor interne, internaţionale şi a doctrinei juridice, a materialelor necesare pentru  susţinerea iniţiativelor legislative din domeniile de competenţă ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, care sunt supuse dezbaterii Parlamentului;
 • participarea la dezbaterea proiectelor de legi şi ordonanţe, care vizează domeniile de competenţă ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cadrul comisiilor permanente ale  Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi la întocmirea rapoartelor de specialitate;
 • susţinerea ori participarea, după caz, la şedinţele plenului Camerei Deputaţilor sau Senatului în care se dezbat proiecte de legi care vizează domeniile de competenţă ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • coordonarea activităţilor specifice de informare parlamentară şi participarea la întâlnirile organizate în acest scop cu parlamentarii;
 • prezentarea ministrului administraţiei şi internelor informări cu privire la situaţia proiectelor de legi aflate în dezbaterea Camerei Deputaţilor şi Senatului;
 • coordonarea activităţii specifice privind elaborarea răspunsurilor la întrebările şi interpelările adresate de senatori şi deputaţi ministrului administraţiei şi internelor, în situaţia în care acestea necesită, în mod exclusiv, fundamentare pe baza doctrinei juridice;
 • transmiterea  ordinelor, dispoziţiilor şi rezoluţiilor ministrului administraţiei şi internelor, urmărirea modului lor de soluţionare şi informarea despre stadiul executării lor;
 • reprezentarea, prin delegare, a ministrului administraţiei şi internelor la activităţile ştiinţifice din domeniul juridic, precum şi la întâlnirile cu reprezentanţii structurilor cu atribuţii similare din ţară şi străinătate;
 • menţinerea legăturii şi conlucrării cu structurile cu responsabilităţi în domeniul relaţiei cu Parlamentul din cadrul Guvernului şi a celorlalte instituţii publice;
 • fundamentarea ştiinţifică la solicitarea ministrului administraţiei şi internelor a deciziilor de  natură juridică ce vor fi luate de acesta ori de conducerea ministerului;
 • îndeplinirea şi a altor atribuţii şi sarcini conform delegării acordate de către ministrul administraţiei şi internelor.

 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administraţiei şi Internelor, Cabinetul ministrului;
Tipul activităţii sau sectorul de activitate consilierea ministrului administraţiei şi internelor cu privire la activităţile specifice relaţiei cu Parlamentul României;

 

13. Perioada:    2003(15.05-04.07)
Funcţia sau postul ocupat    consilier al secretarului de stat;
Activităţi şi responsabilităţi principale · studierea, analizarea şi propunerea de măsuri de fundamentare a deciziilor de optimizare a activităţii din domeniile coordonate de Secretarul de Stat – pentru relaţii internaţionale, integrare europeană şi relaţia cu  Parlamentul;

· participarea la şedinţele Consiliilor Militare ale comandamentelor de armă din subordinea nemijlocită a Secretarului de Stat – pentru relaţii internaţionale, integrare europeană şi relaţia cu Parlamentul şi prezentarea de propuneri de îmbunătăţire a activităţilor specifice;

· studierea materialelor ce urmează a fi analizate în Colegiul Ministerului de Interne, iar când se impune,  prezentarea de observaţii şi propuneri;

· organizarea şi coordonarea activităţilor privind transparenţa  decizională potrivit Legii nr.52/2003 şi Ordinului ministrului de interne nr.433/2003;

· în vederea îndeplinirii atribuţiilor, are dreptul să solicite date şi informaţii de la structurile Ministerului de Interne, de la celelalte  autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de la  alte instituţii publice, în limita competenţelor stabilite;

· susţinerea în comisiile de specialitate ale fiecărei Camere a Parlamentului a proiectelor de legi promovate de Ministerul de Interne şi  susţinerea punctelor de vedere ale instituţiei faţă de celelalte proiecte de acte  normative;

· participarea la dezbaterile din comisii şi în plen, a proiectelor de legi promovate de Ministerul de Interne sau la care este coautor;

· efectuarea de studii asupra legislaţiei şi propuneri de măsuri pentru modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative, care  se referă la domeniul de activitate specific Ministerului de Interne;

· studierea soluţiilor date de instanţele judecătoreşti şi de alte autorităţi ale administraţiei publice şi propunerea de măsuri legislative în vederea aplicării unitare a legii;

· analizarea şi propuneri cu privire la creşterea capacităţii de luptă  a unităţilor Ministerului de Interne în situaţii deosebite;

· conducerea colectivelor de control ale Ministerului de Interne sau participarea în colectivele organizate cu alte instituţii guvernamentale sau neguvernamentale;

· executarea oricăror alte activităţi ordonate de Secretarul de Stat – pentru relaţii internaţionale, integrare europeană şi relaţia cu Parlamentul.

 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul de Interne, Conducerea ministerului;
Tipul activităţii sau sectorul de activitate consilierea secretarului de stat pentru relaţii internaţionale, integrare europeană şi relaţia cu Parlamentul;

 

14.Perioada: 1990-2003 (14.05)
Funcţia sau postul ocupat cadru didactic titular, după cum urmează:

ü 1990-1994 – preparator universitar

ü 1994-1998 – asistent universitar

ü 1998-2002 – lector universitar

ü 2002-2005 – conferenţiar universitar

ü 2005          – profesor universitar 

ü 2009 – conducător de doctorat (domeniu „drept”)

Activităţi şi responsabilităţi principale · discipline de învăţământ:

ü Drept constituţional şi instituţii politice

ü Teoria generală a dreptului

ü Contencios constituţional

ü Contencios administrativ

ü Filosofia dreptului

ü Dreptul Uniunii Europene

ü Drept parlamentar

ü Protecţia juridică a drepturilor omului

ü Introducere în studiul dreptului

ü Globalizare şi securitate

ü Diplomaţie şi securitate.

· conducerea (susţinerea) cursurilor (prelegerilor), seminariilor şi lucrărilor practice;

· elaborarea de cursuri, monografii, manuale universitare, studii şi articole de specialitate;

· elaborare planuri de învăţământ şi programe analitice;

· îndrumarea şi coordonarea activităţii preparatorilor, asistenţilor şi lectorilor universitari;

· acordarea de consultaţii studenţilor;

· desfăşurarea activităţilor specifice în calitate de îndrumător de grupă;

· participări la activităţi de cercetare ştiinţifică, sesiuni şi comunicări ştiinţifice;

· îndrumare şi coordonare a lucrărilor de diplomă (licenţă) absolvire cursuri postuniversitare, lucrări de disertaţie (master); participarea în comisii de examinare a studenţilor  în vederea promovării examenelor, în comisii pentru ocuparea unor posturi didactice prin concurs, în comisii de  doctorat (examene, referate, susţinere a tezei de doctorat).

 

Numele şi adresa angajatorului  – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Drept, Catedra de drept public şi relaţii internaţionale/ Departamentul de drept public;

 – Colegiul Naţional de Afaceri Interne;

 – Academia Română:

 • Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”,
 • Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu – Motru”;
 • Institutul Diplomatic Român;

 – Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, Facultatea de Drept;

 – Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea şi Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova;

 – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

 – Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureşti

 – Academia de Studii Economice Bucureşti    

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

  Activitate didactică
15.Perioada:  1983-1990
Funcţia sau postul ocupat  comandant de subunitate: pluton (1983-1987), companie (1987-1990);
Activităţi şi responsabilităţi principale  activităţi didactice şi practic-aplicative în conformitate cu planurile de învăţământ şi  programele analitice  întocmite pentru pregătirea viitorilor ofiţeri în Ministerul de Interne.
Numele şi adresa angajatorului  Ministerul de Interne, Şcoala militară de Ofiţeri Activi a Ministerului de Interne;
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitate didactică şi de comandă
Educaţie şi formare
Perioada 2016
Calificarea/diploma obținută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite –    Pregătirea programului/stagiului de formare;

–    Pregătirea formării practice;

–    Realizarea activităţilor de formare;

–    Evaluarea participanţilor la formare;

–    Evaluarea programului/stagiului de formare.

Numele și tipul instituției de învățământ /furnizorului de formare Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;

– Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Nivelul în clasificarea națională sau internațională Programul de perfecţionare pentru ocupaţia FORMATOR (cod COR 242401)
 

Perioada

 

2014

Calificarea/diploma obținută Certficat de atestare a competențelor profesionale
Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite  
Numele și tipul instituției de învățământ /furnizorului de formare Ministerul Educației Naționale

Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul”

Nivelul în clasificarea națională sau internațională Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Colegiul Național de Informații în domeniul” Științe militare, Informații și Ordine Publică.”

 

 

Perioada  2013

 

                Calificarea / diploma obţinută

 

 Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

Programul de formare Specializată pentru ocuparea unei funcţii publice, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici

 

Perioada

 

2010
                Calificarea / diploma obţinută

 

Certificat de absolvire

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

 Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 Programul de perfecţionare în domeniul relaţiilor internaţionale
Perioada 2009
                Calificarea / diploma obţinută

 

Diplomă de studii postuniversitare de specializare

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

Tendinţe şi evoluţii ale mediului afacerilor interne; Analiza fenomenului infracţional; Managementul situaţiilor de criză şi a celor de urgenţă;

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ                          /furnizorului de formare

 

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul     Naţional de Afaceri Interne
    Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 Studii postuniversitare de specializare – Managementul Afacerilor Interne  

 

Perioada   2007
Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite   Geolopolitică şi Geostrategie, Politici şi strategii de securitate, Teoria relaţiilor internaţionale/Specialist în securitate şi bună guvernare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare   Ministerul Educaţiei, Cercetării şi tineretului

  Ministerul Apărării

  Universitatea Naţională de apărare ,,Carol I” – Colegiul Naţional de Apărare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională   Cursuri postuniversitare de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării – Specializarea ,,Securitate şi bună guvernare”
 
Perioada  2006-2014
Calificarea / diploma obţinută  Doctor in filosofie
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite domeniul „Filosofia dreptului”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu – Motru”
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  Studii doctorale

 

 

Perioada 1996-2000
Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept;   

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite domeniul „Teoria dreptului”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  Studii doctorale

 

 

Perioada 1992-1993  
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Ştiinţe poliţieneşti
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Cursuri postuniversitare,

 

 

Perioada 1990-1997   
Calificarea / diploma obţinută Diplome de absolvire
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Psiho-pedagogie, management, elaborare şi sistematizare normativă, drepturile omului şi drept umanitar;
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Cursuri de specializare,
 

Perioada

 

1985-1990  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Ştiinţe juridice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare de licenţă,

 

 

Perioada 1980-1983
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de ofiţer
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala Militară de Ofiţeri Activi a M.I. Bucureşti

 

 

 

Perioada 1976-1980
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul teoretic „Radu Greceanu”, Slatina;
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii preuniversitare
Aptitudini şi competenţe

personale

·  capacitate de evaluare, analiză şi sinteză;

·  spirit de observaţie;

·  prestanţă;

·  tact şi discernământ;

·  iniţiativă;

·  spontaneitate;

·  responsabilitate şi integritate morală;

·  obiectivitate;

·  exigenţă;

·  energie;

·  perseverenţă;

·  loialitate pentru instituţie;

·  deschidere către nou;

·  cultură generală;

·  rezistenţă la efort fizic şi intelectual, la stres, la situaţii complexe şi des schimbătoare;

·  spirit critic;

·  comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe);

Aptitudini şi competenţe organizatorice ·  aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control;

·  deschidere pentru lucrul în echipă;

·  bun negociator;

·  operativitate în luarea deciziilor;

·  abilităţi de comunicare socială şi managerială;

·  receptivitate;

·  sociabilitate.

Trăsături psihice şi de personalitate 

 

·  inteligenţă;

·  flexibilitate in gândirie;

·  stabilitate comportamentală;

·  echilibru emotiv;

·  gândire analitică, conceptuală şi de sinteză.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului  

– utilizator nivel mediu calculator

Alte competenţe şi aptitudini ·  conducător de doctorat (domeniul „Drept”)

·  coordonator cursuri postuniversitare şi de masterat;

·  profesor invitat ( specialist în elaborare şi sistematizare normativă);

·  redactor-şef al revistei de studii şi cercetări juridice  PRO PATRIA LEX  a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;

·  membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România

·  membru asociat al Asociaţiei Profesionale ,,Colegiul Consilierilor Juridici Bucureşti”

·  membru al:

ü    Asociaţiei Internaţionale de Filosofia Dreptului şi Filosofie Socială;

ü     Asociaţiei Internaţionale de Filosofie;

ü    Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal; 

ü    Asociaţiei Experţilor Europeni Atestaţi (A.E.X.E.A.);

ü    Asociaţiei Române de Drept Constituţional-vicepresedinte;

ü    Asociaţiei Române de Filosofie  a Dreptului-secretar ştiinţific

ü    Asociaţiei Criminaliştilor din  România –membru Comitet Director;

ü    Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor;

ü    Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale

ü

Permis de conducere  categoria B (1983)
Distincţii · Ordinul „Meritul militar”, clasa a III-a (Preşedintele României, 1998);

· „Certificat de conducător distins pentru contribuţii remarcabile aduse Teoriei dreptului”  (Institutul Autobiografic American, 2002);

· „Omul anului 2000” (Institutul Autobiografic American, 2003);

· Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în gradul de Cavaler (2004);

· Semnul onorific „În Serviciul Patriei” (2005; 2009);

· Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de „Ofiţer” (2012)

· “Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne (2016);

· Titlul onorific’’Membrum Senatus Honorificus’’(2016).

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

More Articles Like This